NT2

Op De Verrekijker zitten kinderen van vele nationaliteiten. Sommige kinderen zitten al jaren bij ons op school en anderen nog maar een paar weken. Wat alle leerlingen met elkaar gemeen hebben, is dat zij meertalig opgroeien. Thuis spreken ze vaak in hun moedertaal, op school spreken ze Nederlands. Op De Verrekijker geven we ruimte aan die meertaligheid. Onderwijs in Nederlands als tweede taal (NT2) heeft vaak een ander karakter dan Nederlands als eerste taal: de beginsituatie van de leerlingen is anders, de didactiek verschilt, het aanbod is soms anders gefaseerd en er ligt meer aandacht op de woordenschatuitbreiding.

Taal speelt een cruciale rol bij het verwerven van kennis en vaardigheden in de ‘andere’ vakken. Bij de intake wordt er zoveel mogelijk informatie verzameld over de leerling. Indien mogelijk nemen wij contact op met de vorige school van de leerling. Op basis van deze gegevens wordt het kind geplaatst in een groep met leeftijdsgenoten. De kinderen die langer dan een jaar in Nederland wonen, worden zoveel mogelijk in een reguliere groep geplaatst. Zij zullen les krijgen uit reguliere methodes, maar deze lessen worden waar nodig aangepast en volgens de NT2-didactiek gegeven. Aanvullend worden er specifieke NT2-lessen uit ‘Zien is snappen’ en ‘De Bovenkamer’ aangeboden.

Verrekijker

De kinderen die korter dan een jaar in Nederland zijn, noemen wij nieuwkomers. Nieuwkomers t/m 5 jaar komen in de reguliere kleutergroepen. Vanaf 6 jaar gaan ze naar de Taalklas. Taalklassen zijn bedoeld voor NT2-leerlingen die de Nederlandse taal niet beheersen en daardoor het reguliere basisonderwijs (nog) niet kunnen volgen. Ze worden iedere 13 weken getoetst. We kijken na iedere toetsperiode wat de leerlingen nodig hebben en passen het onderwijs hierop aan. Het streven is dat ze na een jaar doorstromen naar de reguliere groepen.

We maken op De Verrekijker gebruik van verschillende methodes voor nieuwkomers en werken thematisch. Voor het aanleren van de Nederlandse taal en het vergroten van de woordenschat geven we les uit ‘Wereld vol Woorden’ in combinatie met ‘LOGO 3000’. Om de mondelinge taalvaardigheid te vergroten, bieden we dialogen aan uit ‘Van horen en zeggen’. Vooral de klanklessen vormen een belangrijk onderdeel. Het leren van de Nederlandse klanken is voorwaardelijk voor het leren lezen en spellen in het Nederlands. Voor dit onderdeel hebben we dan ook een apart beleidsplan opgesteld.